ارتباط با ما
آدرس :    خیابان شریعتی- ساختمان مرکزی شهرداری شهرکرد
کد پستی : 8816773916
تلفن شهرداری مرکز  : 038 32224849
تلفن ارتباطات مردمی : 137
پست الکترونیک شهرداری شهرکرد: info@shahrekord.ir
نمابر شهرداری مرکز  :
038 32250104
رایانامه137:             137.shahrekord.ir