آگهی مزایده عمومی
آگهي مزايده عمومي :
          شهرداري شهركرد درنظر دارد تعداد 7 مورد (شامل : 5 باب مغازه وغرفه واقع در ترمينال آزادي؛ 1 باب مغازه واقع در بازار ميلاد وپاركينگ بازار ميلاد واقع در خيابان ملت ) را از طريق مزايده كتبي به مدت يكسال بصورت استيجاري به متقاضياني كه بيشترين مبلغ اجاره را پيشنهاد كنند واگذار نمايد لذ ا متقاضيان مي توانند با توجه به شرايط و موارد قيد شده در آگهي ، جهت دريافت اوراق مزايده حداكثرتا آخر وقت اداري مورخ 96/07/30 به شهرداري شهركرد مراجعه نمايند .
ضمناً متقاضيان جهت اطلاع از جزئيات بيشتر اين مزايده با شماره تلفن 32224849-038 واحد امور مالي تماس حاصل فرمايند ويا به پورتال شهرداري شهركرد ( www.shahrdari.shahrekord.ir   )مراجعه نمايند .
 
روابط عمومي شهرداري شهركرد