آگهي مزايده عمومي
-شهرداري شهركرد درنظر دارد تعداد 9 مورد شامل : دو باب مغازه واقع در مجتمع تجاري لاله ؛ سه باب مغازه واقع در ترمينال آزادي ؛ دو باب مغازه واقع در خيابان انتقال خون ؛  یک باب مغازه واقع در مجتمع فن آوران وپاركينگ طبقاتي يزدان  را از طريق مزايده كتبي به مدت يكسال بصورت استيجاري به متقاضياني كه بيشترين مبلغ اجاره را پيشنهاد كنند واگذار نمايد لذ ا متقاضيان مي توانند با توجه به شرايط و موارد قيد شده در آگهي ، جهت دريافت اوراق مزايده حداكثرتا آخر وقت اداري مورخ 16/12/95  به شهرداري شهركرد مراجعه نمايند .
ضمناً متقاضيان جهت اطلاع از جزئيات بيشتر اين مزايده با شماره تلفن 32224849-038 واحد امور مالي تماس حاصل فرمايند ويا به پورتال شهرداري شهركرد مراجعه نمايند .
 
روابط عمومی شهرداری شهرکرد