سرمایه گذاری

با سلام
ضمن قدردانی از توجه وعنایت شما سروران گرامی .خواهشمند است به موارد ذیل توجه فرموده و مطابق با راهنماپی های صورت گرفته در صورت تمایل نسبت به تکمیل مدارک و اعلام آمادگی در پروژه های ذیل اقدام فرمایید
1 – در صورت وجود هر گونه ابهام یا سوال بمنظور بررسی بیشتر از طرق ذیل اقدام فرماپید
الف – شماره تماس دبیر هيیت عالی سرمایه گذاری آقای رضا ريیسی       00989131811013   
ب – شماره تماس دبیر خانه هيیت عالی سرمایه گذاری                       00983832220989 
پ – آدرس پستی :ایران – شهرکرد بلوار شریعتی ساختمان مرکزی طبقه دوم امور سرمایه گذاری ومشارکت
ت - آدرس ایمیل
2 – با توجه به پروژه های آماده مشارکت و بسته فرصت های سرمایه گذاری در شهرکرد این شهرداری آمادگی دارد در صورت تمایل سرمایه گذار صرفا در خصوص تامین منابع مالی یک و یا چند پروژه مد نظر سرمایه گذار اقدام به عقد قرارداد و توافقنامه مشارکتی اقدام نماید و اجرای پروژه با استفاده از قوانین شهرداریها ورعایت سایر قوانین مرتبط از طریق انتخاب پیمانکار عملیاتی گرددو
3 – این شهرداری آمادگی دارد صرفا نسبت به عقد قرارداد تامین منابع مالی با سرمایه گذاران با توجه به بسته پیشنهادی فرصت های سرمایه گذاری اقدام و یا در صورت تمایل تامین کننده مالی بعد از انتخاب پیمانکار اقدام به عقد قرارداد سه جانبه (سرمایه گذار . شهرداری شهرکرد و پیمانکار ) نماید
4 – در صورتیکه سرمایه گذار پروژه خاصی مد نظر داشته باشد که در بسته پیشنهادی این شهرداری قید نگردیده و امکان اجرای پروژه مورد نظر سرمایه گذار در شهرکرد وجود دارد این شهرداری آمادگی خودرا اعلام می نماید .
  In the name of God
We appreciate the attention of the esteemed guests. Please note the following and proceed with completing the documents and declaring your intentions as to the following projects at your convenience in accordance with the directions.
1 - In the event of any ambiguity or questions, contact us for further information.
A - Secretary of the Supreme Board of Investment - Mr Reisi:    00989131811013
B - Secretariat of the Supreme Board of Investment:                    00983832220989
C - Postal Address: Iran – Shahrekord, Shariati Blvd, central building, 2nd floor, Investment and Partnership affairs
D - Mail address:
2 – Considering the partnership projects and investment opportunities package in Shahrekord, the municipality is prepared to enter into contracts and partnership agreements in case the investor intends to only finance one or more projects. The projects shall be implemented in accordance with municipal laws and in compliance with other relevant laws through the selection of contractor.
3 - The municipality is prepared to enter solely into financing contracts with the investors on the strength of the proposed investment package or conclude a tripartite contract (investor- Municipality- contractors) at the financer’s will.
4 - If the investor intends a specific project that is not mentioned in the package proposed by the municipality and there is the possibility of implementing the said projects in Shahrekord, the municipality shall allow for it