آمار و اطلاعات


آگهي مزايده عمومي
 
1-نام دستگاه مزايده گزار گذار : شهرداري شهر شهركرد
2- شرح مختصر موضوع مزايده  : بهره برداري از مركز معاينه فني خودرو هاي سبك ونيمه سنگين
3 آخرين مهلت ومحل دريافت  اسناد :  15/11/96 واحد امور مالي شهرداري شهركرد
4 برآورد :   مبلغ 000/000/920/1 ريال مبلغ پايه اجاره به ازاي يكسال
 5-ميزان سپرده شركت در مزايده  : 000/000/100 ريال
6- مهلت تحويل پيشنهادات : تا پايان وقت اداري مورخ  15/11/96
7-زمان گشايش پيشنهادات : 15/11/96
ضمناً متقاضيان جهت اطلاع از جزئيات بيشتر اين مزايده با شماره تلفن 32224849-038 واحد امور مالي تماس حاصل فرمايند ويا به سايت شهرداري شهركرد به آدرس(www.shahrekord.ir   )  شهرداري شهركرد مراجعه نمايند .
 
روابط عمومي شهرداري شهركرد