فراخوان موسسات حسابرسی

فراخوان موسسات حسابرسی
 
كميته حسابرسي شهرداري شهركرد در نظر دارد در اجراي مفاد دستور العمل  ابلاغي توسط وزير محترم كشور نسبت يه شناسايي موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و داراي رتبه يك بمنظور انجام عمليات حسابرسي سال 95 و 96 شهرداري و 8 سازمان وابسته و شوراي اسلامي شهر اقدام نمايد.لذا از كليه موسسات حسابرسي واجد شرايط كه آماده همكاري مي باشند دعوت ميگردد با مراجعه به دبيرخانه شوراي اسلامي شهركرد واقع در بلوار حافظ چهار راه دولت يا از طريق سايت    www.shahrekord.ir  يا شماره تلفن 09133836827 فرم اطلاعات لازم را دريافت و پيشنهادات خود همراه با رزومه كاري، سوابق كاري و تصوير قراردادهاي قبلي با شهرداريها و غیره  بصورت حضوري به نشاني شهركرد – بلوار حافظ چهار راه دولت دبيرخانه شوراي اسلامي شهر- كميته حسابرسي – كد پستي 8816755833  تحویل يا از طريق پست ارسال نمايند.
 
حیدر علی پور
عضو شورا و رئیس کمیته حسابرسی شهرداری شهرکرد